STRESSLESS LOGO
Обучение за обучители за превенция и справяне с дигиталния стрес в компанията
21.07.2022
Обучение за обучители за превенция и справяне с дигиталния стрес в компанията
В днешно време работата ни често изисква нещо повече от "традиционното" използване на един компютър – с един екран, като често се изисква ефективна работа с няколко дигитални устройства, различни технологии или гъвкаво работно място. В много случаи компаниите и екипите не са подготвени за тези нови професионални реалности и предизвикателства, въпреки че факторите на стрес, напрeжението от използването на дигитални решения и предизвикателствата могат да бъдат намалени чрез прилагане на подходящи механизми за подкрепа.

Ръководството за обучение на фирмени обучители по дигитален стрес има за цел да предостави обучение на подбрани професионалисти с личностни, технически, методически и социални комуникационни умения, компетентност в областта, както и капацитет за предоставяне на коучинг услуги и подпомагане на намирането на решения в областта на дигиталния стрес в техните компании. В този смисъл тези специалисти могат да се разглеждат и като мост или посредник между различните участници в работния процес или като поддръжник за обединяване на общите интереси към една цел.

Те трябва да могат да подкрепят отделни лица или групи - служители или ръководители на екипи и работодатели - като им предоставят подкрепа при намирането на решения за намаляване на дигиталния стрес. В този смисъл това обучение предоставя на компаниите възможност да обучават вътрешни експерти, които да действат като точки за контакт за служителите и ръководителите по отношение на дигиталния стрес и да им помагат да се справят по-добре с него. Дигиталният стрес играе все по-голяма роля в ежедневието, особено на работното място, тъй като технологиите се развиват постоянно и много бързо, хората имат различни знания и различни потребности, също и различна увереност в способностите си да разбират и да се възползват от технологичните продукти и услуги.  За въвеждането на цифрови инструменти и личното благополучие на персонала, работещ с тях, хората ще се нуждаят от повече помощ, за да се справят с бъдещите изисквания.

Можете да изтеглите STRESS-LESS Ръководството за обучение на обучители по дигитален стрес от тук и да го използвате.

Партньори

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.