STRESSLESS LOGO

Продукти

Интелектуален продукт 1 (ИП1) Национални доклади и проучвания
В рамките на този интелектуален продукт се изследват националните общи условия - като правна рамка и корпоративни здравни разпоредби - и се откриват националните заинтересовани страни, както и най-добрите практики. Онлайн проучване, фокусирано върху МСП, е разработено за всяка страна партньор. Целта е да се събере информация за текущото използване на цифрови инструменти в работните процеси (преди, по време и след кризи COVID-19), съответното ниво на стрес и тежести на стресовите фактори, както и националните познания за цифровия стрес и неговите ефекти, вече използваните мерки за превенция и бъдещи очаквания.

Националните доклади, националните планове за адаптация и резултатите от националните проучвания, както и заключения и препоръки са представени в комбиниран документ, наречен Доклад за проекта.
Интелектуален продукт 2 (ИП2) STRESS-LESS уеб-платформа и мобилно приложение
В рамките на този интелектуален продукт екипът на проекта разработва дигиталните инструменти, чрез които ще се предлага онлайн обучителната програма продуктите на проекта. Мобилното приложение Happiness Accelerator и специално разработената уеб платформа представляват средството за предлагане на програмитеза дигитално обучение, разработени в ИП3 и ИП4. Те предоставят възможност за учебен процес, подходящ за нуждите на различни хора (със собствено темпо и в удобно време и място). Освен това те подпомагат процеса на създаване на навици, с цел осигуряване на устойчивост на резултатите от обучението. Служителите в МСП, техните мениджъри и собственици, учителите в ПОО, обучителите, менторите, наставниците и HR мениджърите получават достъп до специално изработено цифрово обучително съдържание, което им помага да предотвратяват, управляват и намаляват цифровия стрес.
Интелектуален продукт 3 (ИП3) Обучение от смесен тип за дигиталния стрес
Обучението от смесен тип се основава на резултатите от ИП1 и съществуващите изследвания / ноу-хау в областта на превенцията и управлението на дигиталния стрес. Програмата за смесено обучение е разработена за представители на МСП за превенция и управление на дигиталния стрес. Програмата съдържа материали за самообучение за работещи в МСП. Тя е достъпна за безплатно ползване на уеб-платформата STRESS-LESS и чрез мобилно приложение Happiness Accelerator.
Материалите във всички обучителни модули можете да свалие от тук:
ОБУЧЕНИЕ ОТ СМЕСЕН ТИП ЗА ДИГИТАЛНИЯ СТРЕС - ВЪВЕДЕНИЕ
STRESS-LESS МОДУЛ 1: ДИГИТАЛНА ОСЪЗНАТОСТ
STRESS-LESS МОДУЛ 2: ПРОАКТИВНОСТ И ДОВЕРИЕ
STRESS-LESS МОДУЛ 3: СТРАТЕГИЯ „ЕДНА ЗАДАЧА“
STRESS-LESS МОДУЛ 4: БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА
STRESS-LESS МОДУЛ 5: ДИГИТАЛНА ПРОМЯНА ЗА ЛИДЕРИ
STRESS-LESS МОДУЛ 6: ДИГИТАЛНА РАБОТА И ЗДРАВЕ
STRESS-LESS МОДУЛ 7: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ
STRESS-LESS МОДУЛ 8: БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И ЛИЧЕН ЖИВОТ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА
Интелектуален продукт 4 (ИП4) Обучение за обучители на тема „Дигиталния стрес в компанията“
Този интелектуален продукт на проекта дава възможност на бизнес и организационни специалисти с лични, технически, методически и социални умения, както и с образователни компетенции, да се представят като обучители в областта на превенцията и управлението на дигиталния стрес в своите компании. Тя се основава на резултатите и констатациите от доклада за проекта ИП1.
Можете да свалите материала от тук.
Интелектуален продукт 5 (ИП5) STRESS-LESS Доклад
Това е научен доклад, който обобщава оценката на разработените обучителни програми (ИП3 и ИП4) и събраните данни от националните онлайн проучвания (ИП1). Констатациите на проекта и пилотните оценки, обобщени в този доклад, са полезни за научна работа, както и за по-нататъшни практически разработки по темата за дигиталния стрес в работата. Всички резултати от проекта служат като казус за бъдещи разработки на други обучения, разработване на политики и образователни програми / инструменти. Докладът STRESS-LESS е основа за осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта.
Допълнителни ресурси
В тази секция можете да намерите полезна информация и публикации по темата за дигиталния стрес и съответните интервенции за превенция или смекчаване на последствията от него.

Партньори

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.